mroche

Created: 6 years ago
Karma: 3293
Systems Engineer at Skydance Animation

https://omenos.dev/

Online Accounts:

Git{Hub,Lab}, Codeberg, SourceHut: @omenos

Mastodon: @omenos@fosstodon.org

Matrix: @mroche:fedora.im

Ident: [ my public key: https://keybase.io/mroche; my proof: https://keybase.io/mroche/sigs/9r-SI8MyoaHqCRZdmRqSPs-ODA9TSB_LGYxmb4zJ824 ]